Cherry tree House

Objekt,  se nachází v řadové zástavbě. Domy jsou členěny vždy po 4 sekcích. Řešený dům je krajovou sekcí jednoho z bloků. Domy jsou řazené rovnoběžně s ulicí. Uliční průčelí jsou od komunikace odsazeny ale svým členěním netvoří průběžnou uliční čáru. Dům bude využíván pro trvalé bydlení jedné rodiny. Vnitřní dispozice se vlivem úpravy orientace hlavních obytných místností směrem do zahrady částečně mění (viz dále). Uliční fasáda je řešena ve stávajících půdorysných obrysech.  Nevyužívaný balkon bude nahrazen zastřešením nad vstupem, které přechází do pergoly pro popínavou zeleň nad parkovacím stáním. Otvory ve fasádě jsou částečně upraveny. Hlavní rizalit je objemově sjednocen a olemován průběžnou atikou (změna konstrukčního řešení střechy). Atika je skrytá do roviny střešní mansardy. Rizalit ve východní fasádě bude plošně rozšířen. Objem rizalitu je zcelen a nově zastřešen plochým zastřešením (analogie k zrcadlové krajové sekci). Severní fasáda je nově doplněna v severovýchodním nároží a v této části je ve 2 NP objem nastavěn. Rovina fasády bude průběžná v celé šířce objektu bez zalomení. Dle původního řešení je použito řešení horního podlaží jako střešní mansardy s vloženým svislým zasklením. V hlavním obytném podlaží je nově vložená širší plocha zasklení, která propojuje interiér domu se zahradou. V 1 NP, které je směrem do zahrady zapuštěné do terénu je navržená přístavba v obrysu stávající zpevněné terasy. Přístavba bude pod úrovní terénu a bude provozně připojena k dispozici přízemí.  Přistavená místnost bude prosvětlena přes pochozí střešní terasu velkoformátovým světlíkem. Nově vzniklá suterénní místnost bude využívána pro potřeby fitness.

Photo by alex shoots buildings